Kiến thức cần biết


Danh Mục


Các bài viết được ưa thích


 Install VMware tools in Centos 6

Before you can install VMware tools in Centos 6, you need to first connect the installation media to your VM by logging into vSphere and doing the following: locate the server you wish to install VMware-tools into via the...

 Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall)- File cấu hình nằm ở /etc/csf/csf.conf , các file còn lại được nhắc đến bên dưới nếu không...

 DirectAdmin Installation Guide

Step 1:  Do you meet the system requirements?   - Clean OS install: check install.html to ensure you’ve got a supported OS - At least one external IP address (NAT/LAN-based systems will NOT work) - SSH installed, gcc, g++,...

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi MS08-067

Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn (Xem link tải bản vá lỗi tương ứng ở cuối bản hướng dẫn này). Bước 2: Chạy file (bản vá lỗi) vừa tải về máy tính để vá lỗi cho hệ điều...

 MySQL Server Won’t Start : PID File Errors

This is kind of a common problem and may have several reasons. Sometimes when we simply want to restart the MySQL Server, we can get such an error:ERROR! MySQL server PID file could not be found! First of all, always check if the /tmp...