Reset admin password Kloxo

Để reset mật khẩu của Admin kloxo từ root
Chạy lệnh trong ssh
cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs
lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master new_password

Xong bạn có thể vào với pass mới chúc bạn thành công

BizMaC Support
Bài viết này tốt? 27 Users Found This Useful (89 Votes)