Lỗi "Cannot find autoconf. Please check your autoconf installation"

Khi nâng cấp, hay cập nhật hệ thống,lỗi này thường gặp. Các bạn thực hiện như sau:

# cd /usr/src
# wget http://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.9.tar.gz
# tar -zvxf m4-1.4.9.tar.gz
# cd m4-1.4.9/
# ./configure && make && make install
# cd ../
# wget http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.62.tar.gz
# tar -zvxf autoconf-2.62.tar.gz
# cd autoconf-2.62/
# ./configure && make && make install
Bài viết này tốt? 27 Users Found This Useful (88 Votes)