* Đầu tiên bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Suhosin tại trang web http://www.hardened-php.net/suhosin/download.html. Tại thời điểm này, tôi đang sử dụng phiên bản 0.9.29.
      #  wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.29.tgz
      #  tar -xf suhosin-0.9.29.tgz
      #  cd  suhosin-0.9.29
   

 * Sau đó tiến hành cài đặt
      #  phpize
      # ./configure
      #  make
      #  make install

 


add line
[suhosin]
extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"
extension="suhosin.so"

in
/usr/local/lib/php.ini

Để kiểm tra xem Suhosin đã được cài đặt đúng chưa thì ta gõ:
      #  php -v

nếu nó ra như sau thì tức là Suhosin đã được cài đặt thành công:
      #  with Suhosin v0.9.29, Copyright (c) 2007, by SektionEins GmbH

Bài viết này tốt? 54 Users Found This Useful (182 Votes)