Cài đặt Suhosin

* Đầu tiên bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Suhosin tại trang web http://www.hardened-php.net/suhosin/download.html. Tại thời điểm này, tôi đang sử dụng phiên bản 0.9.29.
      #  wget http://download.suhosin.org/suhosin-0.9.29.tgz
      #  tar -xf suhosin-0.9.29.tgz
      #  cd  suhosin-0.9.29
   

 * Sau đó tiến hành cài đặt
      #  phpize
      # ./configure
      #  make
      #  make install

 


add line
[suhosin]
extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"
extension="suhosin.so"

in
/usr/local/lib/php.ini

Để kiểm tra xem Suhosin đã được cài đặt đúng chưa thì ta gõ:
      #  php -v

nếu nó ra như sau thì tức là Suhosin đã được cài đặt thành công:
      #  with Suhosin v0.9.29, Copyright (c) 2007, by SektionEins GmbH

  • 31 Users Found This Useful
Bài viết này tốt?

Related Articles

Lỗi "Cannot find autoconf. Please check your autoconf installation"

Khi nâng cấp, hay cập nhật hệ thống,lỗi này thường gặp. Các bạn thực hiện như sau: # cd /usr/src...

Kloxo Installation Guide

Kloxo Installation Guide Prerequisites 1) A dedicated or virtual server running CentOS or Red...

MySQL Table says IN USE, but table will not repair in phpmyadmin

Under some situations however, no matter how many times you run a REPAIR on the table, the...

Reset admin password Kloxo

Để reset mật khẩu của Admin kloxo từ rootChạy lệnh trong ssh cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs...

Clearing ARP entries on servers

Windows 2003: Start -> Run -> cmd.exe In the command prompt type: netsh interface ip...