Hướng dẫn sử dụng Direct Admin

Tạo email trên Hosting Xem hướng dẫn
Tạo email chuyển tiếp - Forwarder Xem hướng dẫn
Tạo email trả lời tự động - Autoresponder Xem hướng dẫn
Check mail trên web - Squirrel Mail Xem hướng dẫn
Gắn tên miền vào Hosting Xem hướng dẫn
Tạo cơ sở dữ liệu mysql Xem hướng dẫn
Sao lưu dữ liệu - Backup Xem hướng dẫn
Sao lưu cơ sở dữ liệu - Backup Mysql Xem hướng dẫn
Tạo thư mục Xem hướng dẫn
Tạo redirects Xem hướng dẫn
Tạo tên miền phụ - Subdomain Xem hướng dẫn
Tạo tài khoản FTP Xem hướng dẫn
Thay đổi mật khẩu truy cập Xem hướng dẫn
Thay đổi thông tin quản lý Xem hướng dẫn
Đặt mật khẩu cho thư mục - Password protect Xem hướng dẫn
Đặt lịch - Vacation Xem hướng dẫn
Xem log web Xem hướng dẫn
Kiểm tra Perl modules Xem hướng dẫn
Tạo lịch làm việc - Cron Xem hướng dẫn
Kiểm tra log truy cập - Login history Xem hướng dẫn

 

Xem thêm Manuals / Documentation

 

Bài viết này tốt? 28 Users Found This Useful (87 Votes)