Danh Mục

CentOS 13

Các vấn đề liên quan đến Server Linux

DirectAdmin Panel 7

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin

Kloxo and Other 2

Các tài liệu liên quan đến Kloxo và các control khác

Parallels Plesk Panel 2

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển Plesk

Server Windows 3

Các vấn đề liên quan đến Server Windows

Articles

 Clearing ARP entries on servers

Windows 2003: Start -> Run -> cmd.exe In the command prompt type: netsh interface ip...

 How to redirect HTTP traffic to HTTPS using an .htaccess file

The below code when added to an .htaccess file will automatically redirect any traffic destined...

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi MS08-067

Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn...

 Reset admin password Kloxo

Để reset mật khẩu của Admin kloxo từ rootChạy lệnh trong ssh cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs...

 VPS Performance tuning and scaling

So you've bought a CentOS VPS from us and you find that sometimes you run out of memory and...

 [Fixed] You could try using --skip-broken to work around the problem

You've installed the wrong version of EPEL on your CentOS 7 machine. Run yum remove...