Cloud Professional

từ
400,000đ
Theo tháng

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Business

từ
700,000đ
Theo tháng

4 vCPU
4 GB RAM
60 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Corporate

từ
1,200,000đ
Theo tháng

4 vCPU
6 GB RAM
80 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Enterprise

từ
2,100,000đ
Theo tháng

6 vCPU
8 GB RAM
160 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

redCloud1 - Plus

từ
230,000đ
Theo tháng

1 vCPU
1 GB RAM
30 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

redCloud2 - Plus

từ
460,000đ
Theo tháng

2 vCPU
2 GB RAM
50 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

redCloud3 - Plus

từ
920,000đ
Theo tháng

4 vCPU
4 GB RAM
70 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

redCloud4 - Plus

từ
1,840,000đ
Theo tháng

8 vCPU
8 GB RAM
120 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS