Cloud Professional

từ
400,000đ
Theo tháng

2 vCPU
2 GB RAM
40 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Business

từ
700,000đ
Theo tháng

4 vCPU
4 GB RAM
60 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Corporate

từ
1,200,000đ
Theo tháng

4 vCPU
6 GB RAM
80 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

Cloud Enterprise

từ
2,100,000đ
Theo tháng

6 vCPU
8 GB RAM
160 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS