HKx1

từ
500,000 đ
Tháng

1 vCPU
1 GB RAM
30 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

HKx2

từ
900,000 đ
Tháng

2 vCPU
2 GB RAM
50 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

HKx4

từ
1,400,000 đ
Tháng

4 vCPU
4 GB RAM
80 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

HKx8

từ
2,300,000 đ
Tháng

6 vCPU
8 GB RAM
100 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS