HKx1

từ
500,000đ/mo
 • vCPU 01
 • RAM 01GB
 • HDD 30GB
 • IPv4 01

HKx2

từ
900,000đ/mo
 • vCPU 02
 • RAM 02GB
 • HDD 50GB
 • IPv4 01

HKx4

từ
1,400,000đ/mo
 • vCPU 04
 • RAM 04GB
 • HDD 80GB
 • IPv4 01

HKx8

từ
2,300,000đ/mo
 • vCPU 06
 • RAM 08GB
 • HDD 100GB
 • IPv4 01