VNLite

từ
200,000đ
Theo tháng

1 vCPU
1 GB RAM
20 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

VNx1

từ
400,000đ
Theo tháng

2 vCPU
2 GB RAM
30 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

VNx2

từ
700,000đ
Theo tháng

4 vCPU
4 GB RAM
50 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

VNx4

từ
1,000,000đ
Theo tháng

4 vCPU
6 GB RAM
80 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS

VNx8

từ
1,500,000đ
Theo tháng

6 vCPU
8 GB RAM
100 GB Cloud Storage
Unlimited Bandwidth
01 IPv4 Free rDNS