HKx1

từ
500,000 đ
Tháng
 • 1 vCPU
 • 1 GB RAM
 • 30 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • HKx2

  từ
  900,000 đ
  Tháng
 • 2 vCPU
 • 2 GB RAM
 • 50 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • HKx4

  từ
  1,400,000 đ
  Tháng
 • 4 vCPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • HKx8

  từ
  2,300,000 đ
  Tháng
 • 6 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 100 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS