Nếu bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của bạn trong ý kiến ​​của chúng tôi, bạn có thể gửi một yêu cầu hỗ trợ bằng cách chọn các bộ phận thích hợp dưới đây.


 General & Tech Help

Bất cứ vấn đề liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật phải được gửi ở đây

 VPS / Dedicated Co-location

Bất cứ vấn đề liên quan đến dịch vụ VPS/Server nên gửi ở đây

 Website Design - Thiết kế Web

Các vấn đề liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật website của BizMaC phải được gửi tại đây

 Accounts Billing

Các truy vấn liên quan Thanh toán, tài khoản